Przetwarzanie danych osobowych zgodnych z RODO.

Informacje zgodne z RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie jako zamienne zacznie obowiązywać bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 roku. Rozporządzenie będzie wiązać wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Joanna Pawelczyk, właściciel PBA Nieruchomości z siedzibą w Gdyni (81-5959), ul. Makuszyńskiego 15b lokal 4, tel.: +48 509 793 400, adres e-mail: jpawelczyk@kozlowski-nieruchomosci.pl oraz upoważniony przez administratora Andrzej Kozłowski, zatrudniony w PBA Nieruchomości, tel.: +48 501 034 718, adres e-mail: akozlowski@kozlowski-nieruchomosci.pl
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przed 25 maja 2018 – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej z PBA Nieruchomości umowy pośrednictwa i rok dłużej po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.                                         Administrator danych:  Joanna Pawelczyk
                                         Upoważniony:   Andrzej Kozłowski      
                                         Gdynia, dnia  20 marca 2018 roku