Dostęp do Ksiąg Wieczystych

Prezentujemy Państwu kolejne niezbędne narzędzie służące sprawdzeniu nieruchomości. Jedynym warunkiem jest znajomość jej numeru KW. Księga wieczysta jest publiczna. Każdy może ją przejrzeć. Pozwala ona ustalić komu oraz jakie prawa przysługują do danej nieruchomości. Dowiemy się z niej kto jest właścicielem nieruchomości, powierzchnię działki, czy na nieruchomości ciążą jakieś służebności lub obciążenia.
Księgi wieczyste rządzą się kilkoma prawami oraz zasadami. Poniżej niektóre z nich:
- jawność formalna: każdy może zapoznać się z treścią księgi wieczystej. Można tego dokonać w odpowiedniej jednostce Sądu w obecności pracownika. Akta ksiąg wieczystych może przeglądać tylko osoba, która ma interes prawny oraz notariusz.
– domniemanie: domniemuje się, że zapisy w księdze wieczystej są zgodne ze stanem rzeczywistym. Wpisy wykreślone nie istnieją. Niezgodność zapisu w księdze wieczystej a stanem rzeczywistym można usunąć tylko podczas odpowiedniego postępowania cywilnego
– rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych: to co w rzeczywistości jest zapisane w księdze wieczystej jest bardzo ważne! W razie niezgodności stanu prawnego z rzeczywistym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawioną (według księgi) nabył prawo do nieruchomości. Oznacza to tyle, że np. gdy kupisz nieruchomość od osoby która widniała w księdze wieczystej a fizycznie nie była właścicielem to stajesz się Ty właścicielem!! Jest to wyjątek od zasady, że nikt nie może udzielić więcej praw niż sam posiada.
– pierwszeństwo praw wpisanych: ograniczone prawa rzeczowe mają pierwszeństwo przed prawami niewpisanymi do księgi.

Po wpisaniu numeru księgi i zalogowaniu się możemy dokonać przeglądu interesujących nas informacji zawartych w poszczególnych rozdziałach KW. Pamiętajcie, sprawdzenie wpisów w księdze wieczystej uchroni Was od niepotrzebnych a mogących się zdarzyć przykrości i problemów. Zróbcie to sami lub poproście o to swojego doradcę, by wydrukował ją i wytłumaczył wszystkie zawarte w niej zapisy. 

PBA NIERUCHOMOŚCI robi to rutynowo dla Waszego dobra i bezpieczeństwa.


PATRZ  STRONA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI